Lektion 6, 7 og 8 - Forbered præsentation, få/giv feedback og præsenter

  • Øvning, feedback og præsentation.

Aktivitetsvejledning

  • Eleverne skal bruge elevark 6 (pfd-fil).    
  • Grupperne sammensættes to og to.
  • Hver gruppe øver sin præsentation og får feedback fra en anden gruppe.
  • Elevgrupperne fremlægger for klassen.
  • Læreren giver feedback på elevernes arbejde i form af samtale.

Forklaring

Formativ feedback, der konkret hjælper eleverne med at komme videre mod deres læringsmål, er et påvist virkningsfuldt element for at øge elevers læring.

Derfor gør dette forløb en del ud af formativ feedback. Nogle elever lytter bedre ved at få feedback fra jævnaldrende, og de lærer samtidig meget af at give feedback. Desuden er feedback en måde til i højere grad at engagere eleverne i at lytte til hinanden og samtidig lære af hinanden gennem fremlæggelser og præsentationer.

Inspiration til spørgsmålstyper

Læreren kan sørge for at facilitere en samtaleform, så eleverne lærer af feedbacken. Gør brug af forskellige spørgsmålstyper som fx:

  • Kan I fortælle noget mere om, hvad I har diskuteret? (inviterende spørgsmål).
  • Hvordan opfatter I, at varmen spreder sig i jeres varmeveksler? (autentisk spørgsmål).
  • Hvor godt opfatter I, at varmen spreder sig i det materiale, jeres ydre beholder er lavet af? (autentisk spørgsmål).

Brug elevernes svar i den videre dialog, så de føler sig set og hørt (opfølgende spørgsmål, hvor elevernes formuleringer gentages).

Spørg som lærer ind og prøv at forstå, hvordan eleverne tænker. Brug det som en vigtig del af undervisningen (værdisættende spørgsmål).

Opsummér undervejs, hvad flere grupper har sagt - i opsummeringer indgår gerne forskellige elevopfattelser.

Der er formentlig ikke blevet bygget en entydig "Den bedste varmeveksler", da stigningen i temperatur i flere af boligerne sandsynligvis ikke varierer markant imellem grupperne.

Det gør, at konkurrenceparametre typisk ikke bliver den afgørende motivationsfaktor eller drivkraft for eleverne. Drivkraften er nok mere det, at eleverne kan se virkningen af egne ideer og konstruktioner.