• Fremtidens fjernvarme

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gifNye politiske vinde blæser - og det kan være svært at spå om fremtiden. Hvordan mon vi opvarmer vores boliger i fremtiden? Kommer der mere fjernvarme – og hvordan produceres fjernvarmen fremover?

  Danmark har et mål om at nedbringe landets CO2-udledning. For at nå dette mål skal der i fremtiden satses endnu mere på vedvarende energi og på at spare på energien.

  Fjernvarmen er et af midlerne til at nå dette mål, blandt andet fordi varmeværkerne leverer varme til mange mennesker og forholdsvis nemt kan omstille produktionen til at fyre med andre og mere miljøvenlige brændsler. 

  Regeringens mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Dette er ambitiøst, og derfor er mange både store og små værker allerede nu inde i en proces med at nedbringe brugen af fossile brændsler (kul, olie og naturgas) samt at udnytte den nyeste viden og teknologi om vedvarende energikilder.

   

  nye huse2
   

 • Som eksempel arbejdes der på integrering af varmepumper og brug af el fra vindmøller, udbygning af solvarmeanlæggene samt geotermisk varme (varmt vand fra undergrunden). Herudover forskes der i nye former for genvinding af overskudsvarme fra industrien. Udviklingen inden for elproduktion går i retning af større og mere effektive vindmøller - desuden undersøger man muligheden for brug af bølgeenergi.

   

  Fremtidens fjernvarme
  Udnyttelse af overskudsvarme fra industrien
  Fjernvarmeværkerne udnytter den overskudsvarme, der opstår, når fabrikker i nærområdet producerer deres produkter (industrioverskudsvarme). Et eksempel herpå er fra Aalborg, hvor størstedelen af varmeproduktionen er baseret på overskudsvarme fra Aalborg Portland, der er en stor cementfabrik. I dag kommer 20 % af varmeproduktionen fra industrioverskudsvarme. Potentialet er langt større. Overskudsvarme er pålagt afgifter, der forhindrer en øget udnyttelse.

  Affaldsforbrænding
  249_Affald m_ kranPå andre værker anvendes energi fra affaldsforbrænding til fjernvarmeproduktion.
  Hammel Fjernvarme anvender f.eks. industri- og husholdningsaffald som det primære brændsel. For at forsyne deres 4.000 forbrugere med varme, brændes der 34.000 tons affald af om året - det svarer i gennemsnit til 128 tons om dagen. Hver dag afleverer 25-35 lastbiler store mængder affald til Hammel Fjernvarme.   

  Til produktion af fjernvarme generelt vil der i fremtiden være mulighed for at udnytte meget mere industriel overskudsvarme fra fabrikker samt mere affaldsforbrænding.

 •  Vedvarende energi

  Udtrykket vedvarende energi (sol, vind, geotermi og biomasse) bruges om forskellige former for energikilder, som findes hele tiden eller kan genskabes af naturen selv.

  Som det ses af skemaet nedenfor, er andelen af vedvarende energi og miljørigtige brændsler steget i takt med, at kravene om nedbringelse af CO2 er skærpet. Man bruger flere vedvarende energikilder som biomasse og solenergi til at producere varme. Og man forventer, at særligt solvarmen vil være en vigtig energikilde i fremtiden.

   
  Fremtidens fjernvarmeproduktion

  Forklaring på brændsler
  Biomasse
  Biomasse er energi, der er lavet på planter eller dyr. Biomasse er biobrændsler som f.eks. træpiller, flis, halm og organisk affald. Flis, træpiller og træaffald kaldes også træbrændsler. 

 • Træpiller er træspåner, der er presset sammen. De fleste træpiller bliver fremstillet af affaldstræ fra møbelindustrien. Flis er til overs, når et træ er fældet og skåret til tømmer. Halm er til overs, når en mark er høstet. Organisk affald kommer fra planter og dyr, dvs. noget, der har været levende, f.eks. kød, frugter, grøntsager, blomster, blade og køkkenruller m.m.
  I fjernvarmebranchen vil man bruge mere biomasse i nærmeste fremtid, men på et tidspunkt efter år 2030 vil der med stor sandsynlighed blive stor efterspørgsel på biomasse fra andre sektorer, og det vil blive for dyrt at producere fjernvarme på træ og halm.

  Biogas
  Afhentning af gylleBiogas produceres bl.a. på baggrund af gylle. En ko producerer ca. 22 tons gylle om året. Dette svarer til 300 liter fyringsolie, hvis al gyllen opsamles og omsættes i et biogasanlæg. Til sammenligning skal der i gennemsnit 2500 liter olie til at opvarme et almindeligt hus på 130 m2.
  Det forventes, at biogassen fremover primært vil blive brugt til udvinding af miljørigtigt brændstof til transportbrug (bil, bus etc.) og ikke til produktion af fjernvarme.

  Solenergi
  Solvarme varmer vandet i et solvarmeanlæg op. Solenergien anvendes flere steder i forbindelse med fjernvarmeproduktion. I 2018 udgjorde solvarmen kun 2 % af den samlede fjernvarmeproduktion. Men antallet af nye solvarmeanlæg er i kraftig stigning – i 2018 var antallet af værker med solvarmeanlæg over 130. Tilsammen dækkede solfangerne i 2018 et areal på knapt 1,4 millioner m2 - og med de planlagte nye solvarmeanlæg, vil solfangerne ved udgangen af 2019 forventeligt dække et areal på knapt 1,6 millioner m2.
   

 • Vindenergi (el)
  De mange vindmøller, der står på land og på havet, producerer el. Den el, der kommer herfra er ”gratis”, idet der jo ikke skal anvendes brændsler for at producere energien. Man forsker på nuværende tidspunkt i at bruge mere vindenergi til fjernvarmeproduktion, men problemet er, at der kun produceres energi, når vinden blæser.


  Overskudsvarme (industri)
  I industrien og i mange indkøbscentre opstår der varme, der ledes væk. Varmen opstår fra de maskiner og installationer, der er nødvendige for at drive virksomheden. Det kan være i form af varm luft eller opvarmet kølervand. Det kaldes overskudsvarme og kan udnyttes i fjernvarmenettet. 

  Overskudsvarme er i dag pålagt høje afgifter og er endnu ikke særlig udbredt.


  GeotermiskePrincip.jpgGeotermisk varme
  Geotermisk energi produceres på baggrund af varmt vand, der pumpes op fra undergrunden. Det første geotermiske anlæg i Danmark blev indviet i 1984. Det ligger i Thisted. Siden da er der kommet flere geotermiske anlæg til i København og i Sønderborg. Teknologien er endnu ikke så udbredt, da det er meget dyrt at etablere. Men man forsker meget i teknologien og satser på det i fremtiden.


  Nye tiltag
  Bølgeenergi til elproduktion
  Efter 1997 er der kommet godt gang i forskning i bølgeenergi til elproduktion. Omkring 50 forskellige bølgekraftmaskiner er allerede afprøvet og analyseret. Udfordringerne er, at et bølgekraftanlæg skal ligge lige dér, hvor der er store bølger. Bølgekraftanlæg skal være meget robuste og skal f.eks. kunne holde til storme og orkaner. Hvis det lykkes at løse disse problemerne, regner man med, at 150 bølgekraftanlæg i Nordsøen i fremtiden vil kunne dække 15 % af det danske elforbrug. 
   


   

 • Fjernkøling

  Selv i Danmark er der et stort behov for at holde rum  kølige i sommermånederne. Fjernkøling er en  energieffektiv vej frem, men teknologien er endnu ikke så udbredt, selvom der er store fordele ved det. Et veludbygget fjernvarmeanlæg kan nemlig bruges til at varme bygninger op med om vinteren og til at køle med om sommeren. Således kan systemet erstatte traditionelle el-drevne ventilationsanlæg. Anlæggene er på den måde miljørigtige og CO2-frie. 

   

  I dag findes der et stort fjernkølingsanlæg på Kongens Nytorv i København. Det køler de store erhvervsejendomme i nærheden – f.eks. Magasin og Politikken.


  Teknologien er ikke udbredt i Europa, men hvis man blot indførte 30 % mere fjernkøling, ville man kunne spare 70 millioner tons CO2 årligt.  
   

  Se filmen "Fjernvarmen i Danmark".

   

  Her finder du en række animationer, der viser eksempler på, hvordan fjernvarmen i Danmark bliver produceret på forskellig vis.


  Kilder:
  Denstoredanske.dk
  Dansk VVS
  Solfanger.dk
  Ingeniøren/energi&miljø
  Solvarmedata.dk
  Amager Forbrænding
  Offshore Center Danmark 

 • Energistyrelsen
  Hvordan.dk
  Dansk Fjernvarme
  Ingeniøren

  Skoleduel.dk
  Fiskeriflåden Illustreret 

  Tillæg til JyllandsPosten fra FIF Marketing
  Teknisk Nyt
  Solvarmecenter.dk
  Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab
  Varmeplan Danmark, Dansk Fjernvarme
  Lemvig Biogas
  Hammel Fjernvarme
  Uviklingstendenser i dansk fjernvarme, Årsstatistik 2010
  "Fjernvarme - et unikt koncept for effektiv varmeforsyning", FIF

  Energy Supply DK 

Danmark er verdensførende indenfor fjernvarmeproduktion.

 

I 2017 blev verdens største solvarmeanlæg opført i  Silkeborg. Det strækker sig over 156.694 m2 med i alt 12.436 solfangere og dækker det årlige varmebehov for 4.400 hustande.


På en solskinsdag i sommer- halvåret cirkulerer der 2,7 millioner liter vand i timen igennem anlægget.

vilduvilemere_banner.gif