• Danmark udvikler fjernvarmen

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gifEfter oliekrisen i 1973-74 fulgte en lovgivning i Danmark, der satte skub i udviklingen af alternative brændsler og en mere effektiv brug af energien. Siden har hele den danske fjernvarmeindustri bragt sig i front på verdensmarkedet med udviklingen af fjernvarme.

   

  Lovgivning satte en ny dagsorden

  Før energikrisen i 70’erne var produktion af fjernvarme i Danmark fuldstændig baseret på importeret olie fra Mellemøsten. Under oliekrisen 1973-74 blev der mangel på olie, priserne steg til det tredobbelte, og man måtte finde på alternative brændsler. 

   

  Derfor fik Danmark sin første miljøbeskyttelseslov i 1974, og den satte for alvor fokus på, at Danmark skulle:


  1. Spare på energien.
  2. Arbejde på at blive uafhængig af importerede fossile brændsler som olie, kul og naturgas.

   

  Samarbejde om at løfte opgaven

  Siden 1974 er udviklingen i energisektoren sket i et tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder, fjernvarmeværkerne og danske leverandører til branchen.

   

  Allerede i 1978 var Danmark i front med varmen. Danmark var på det tidspunkt det land i verden, der i forhold til sin størrelse leverede mest fjernvarme og vidste mest om kraftvarme og anlæg til f.eks. forbrænding af biobrændsel.  
   


   

 • Danmark er fortsat verdens førende med viden om fjernvarmeteknologi. Danmark har derfor ofte udenlandske besøgende, der ser på, hvordan vi producerer og distribuerer fjernvarme til at opvarme vores boliger.
    

  Fjernvarmeindustrien i Danmark i dag
  I dag bliver godt 1,81 mio. danske boliger opvarmet med fjernvarme. Langt de fleste er private huse, og dertil kommer bl.a. offentlige kontorer, forretninger og institutioner. 
   

  Beskæftigelse i fjv-sektoren 2019
   

  Der var i 2019 tilknyttet i alt 22.300 fuldtidsjobs til fjernvarmesektoren - 10.200 direkte i fjernvarmesektoren og 12.000 gennem afledte jobs. Afledte jobs er underleverandører, der producerer komponenter til fjernvarmen, f.eks. rør, pumper, ventiler, termostater, kedler, computersystemer m.v.


   


   


   


   


   


   


   


   


   

  javascript:rtt('commontoolbar').DoAction('save')

 • Der findes ca. 400 fjernvarmeværker i Danmark og ca. 250 leverandørvirksomheder. Herudover er der mange tusinde VVS-virksomheder, hvor fjernvarme er en af deres opgaver – f.eks. installerer og justerer de fjernvarmeanlæg i husene. Dertil kommer mange små og store entreprenørvirksomheder, der bygger fjernvarmeanlæg eller lægger fjernvarmerør i jorden.  

   

  Fjernvarmesektoren og underleverandører omsatte i 2019 for 58,8 mia. kr. I 2019 var fjernvarmeværkernes omsætning 21 mia. kr. Til sammenligning kostede det 21,4 mia. kr. at bygge Storebæltsbroen.    


   Fjernvarmens omsætning 2019

    


   

   

 • Den danske model
  Fjernvarmen har udviklet sig markant gennem årene, og det har også fået fjernvarmeindustrien til at vokse. 
   

  I dag bliver fjernvarmen i stadig højere grad baseret på kraftvarme, hvor el og varme produceres sammen. Samtidig gør man brug af flere vedvarende energikilder som solenergi, varmt vand fra undergrunden (geotermi) samt CO2-neutrale brændsler som træpiller, flis, halm. De fossile brændsler som kul, olie og naturgas udgør dog stadig en væsentlig del, selv om man er i gang med at omlægge produktion til biomase/vedvarende energi (grøn omstilling).  De fossile brændsler udleder store mængder CO2, der belaster miljøet. Regeringens mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det vil sikre, at vi lever op til EU´s mål om reduktion af drivhusgasser. Både de store kraftvarmeværker og de små varmeværker er derfor nu i gang med at omlægge produktionen (grøn omstilling).

  Mange lande interesserer sig for den danske model, og Danmark er verdensførende med viden og teknologi  om fjernvarmeproduktion.
   

  Eksport af fjernvarmeteknologi
  Siden 2010 har eksporten af fjernvarmeteknologi og -service været stabil. Væksten lå dog i 2019 på et højt niveau med en eksport på kr. 7,6 mia. Det er i høj grad de nord- og vesteuropæiske lande, der er de største eksportlande for dansk fjernvarmeteknologi. Dernæst kommer Østeuropa, Kina og USA.


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

 •  Fjernvarmeeksport 2019

   


  Store danske leverandører af fjernvarmeteknologi
  Grundfos
  I 1945 grundlagde Poul Due Jensen Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik. I 1967 fik virksomheden navnet Grundfos. Grundfos´ vigtigste produkter er pumper og pumpesystemer, bl.a. til varme og køling. I 2019 havde Grundfos ca. 19.00 ansatte fordelt i 56 forskellige lande i verden.
  Kilde: Grundfos.dk

   

   

   

   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

 • Danfoss
  I 1933 grundlagde Mads Clausen Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik. I 1946 fik virksomheden navnet Danfoss. Danfoss producerer bl.a. rumtermostater og energivenlige brændere, der giver mulighed for at bruge biobrændsel i kedler. Danfoss har over 25.000 medarbejdere verden over og servicerer kunder i over 100 lande.
  Kilde: Danfoss.dk 

   

   

   radiatortermostat.jpg


  LOGSTOR
  For over 50 år siden opfandt Løgstør Rør teknologien bag nutidens fjernvarmerør. I 2005 skiftede virksomheden navn til LOGSTOR, og i dag er virksomheden verdens førende producent af rør til energieffektiv transport af væsker til fjernvarme og fjernkøling, marineformål og industriformål samt olie og gas. LOGSTOR-koncernen har hovedkontor i Løgstør og datterselskaber i 12 lande. Koncernen beskæftiger totalt ca. 1.200 medarbejdere.

  Kilde: Logstor.com

   

  Kamstrup

  I 1946 grundlagde Oluf Kamstrup sin virksomhed med produktion af varmemålere. Siden er virksomheden vokset til næsten 1400 ansatte, fordelt i mere end 20 lande, og sælger intelligente måleløsninger til varme i over 70 lande. Samtidig har Kamstrup udvidet til nu også at sælge måleløsninger inden for vand og el.

   

   

 • Kamstrup startede som producent af målere, men leverer nu også system til indsamling af data fra målere og en analyseplatform til at bearbejde disse data og gøre leverancen af fjernvarme mere energieffektiv og konkurrencedygtig.

  Kilde: kamstrup.com


  Se filmen"Fjernvarmen i Danmark".

  Se filmen "Dansk erfaring".


  Her finder du en række animationer, der viser eksempler på, hvordan fjernvarmen i Danmark bliver produceret på forskellig vis.
   

  Kilder:
  Indstik til JyllandsPosten fra FIF Marketing
  Børsen

  Teknik og Viden.dk
  Dansk Fjernvarme

  Fjernvarmeindustrien
  Energy Supply DK
  Fjernvarme.info
  DBDH
  GeologiskNyt

  Solvarmedata.dk

  Energistyrelsen
   

I 2020 var ca. 12 % af den opvarmning, der fandt sted i Europa, fjernvarme.


Dette svarer til, at ca. 54 mio. EU-borgere havde fjernvarme i 2020 (efter at UK havde forladt EU).


Der var i 2019 ca. 10.200 mennesker beskæftiget i fjernvarmesektoren. Eksport af fjernvarmeteknologi (fjernvar-mevarer og -service) udgjorde i 2019 7,6 mia. kroner.

vilduvilemere_banner.gif