main_top.png
 • Kraftværk, varmeværk og kraftvarmeværk

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gifFjernvarme er godt for miljøet!
  Før i tiden havde man i Danmark kun kraftværker (elektricitetsværker), der producerede el og varmeværker, der producerede varme. I dag bliver det meste af fjernvarmen produceret på kraftvarmeværker, som producerer både el og varme.


  På et kraftvarmeværk producerer man el og varme i samproduktion. Det vil sige man udnytter den varme, der er tilbage i dampen ved forbrænding til at drive en elturbine.


   

  Samproduktion af varme og el   Varmeforsyning - tegning
    

  52% af fjernvarmen blev i 2019 produceret på kraftvarmeværker. 28% kom fra varmeværker og 20% fra overskudsvarme fra industrien.


      

 • Mange af de små kraftvarmeværker er A.m.b.a.-selskaber - ejet af forbrugerne. De helt store kraftvarmeværker, beliggende i de største danske byer, er enten ejet af de store forsyningsselskaber eller af Ørsted.
   
  Et kraftværk laver el
  På de helt store danske kraftværker har man tidligere udelukkende anvendt fossile brændsler  som olie, kul eller gas til at producere el. Men i dag er man på mange af disse steder, af hensyn til miljøet, i gang med at omlægge produktionen til biomasse. Samtidig udvider man produktionen til også at lave varme. På de mindre kraftvarmeværker, også kaldet de decentrale kraftvarmeværker (se længere nede), anvendes typisk naturgas, affald, biomasse eller biogas som brændsel.

   

  Kraft_kul

  I kraftværkets kedel varmes vand op og bliver til damp. Når der er nok damp, kommer der tryk på, som får turbinen til at dreje rundt. En turbine er en maskine med et skovlhjul. Turbinen får en generator til at dreje. På denne måde dannes der elektrisk energi, el. Dampen skal til sidst afkøles og bliver igen til vand, som sendes retur til kedlen for at blive varmet op påny. På mange kraftværker bruger man havvand til at afkøle dampen. Det giver et stort ressourcespild, da naturen ingen glæde har af den restvarme, der ledes tilbage i havet.

   

  El’en sendes herefter ud til husene via elledninger eller kabler gravet ned i jorden.
   

 • Et varmeværk laver varme
  På de mindre varmeværker (kun varmeproduktion) brugte man engang kun fossile brændsler til at producere fjernvarme. I dag har man stor fokus på at anvende vedvarende energikilder som f.eks. solenergi og biobrændsler, hvilket nedbringer brugen af de fossile brændsler, som er miljøskadelige. Rigtig mange fjernvarmeværker bruger nu halm fra landmændene, flis fra skovene eller træpiller fremstillet af restprodukter fra f.eks. møbelindustrien. Det er kun i særligt kolde vinterperioder, at olie- eller naturgaskedlerne tages i brug som supplement i varmeproduktionen.


  På et halmopvarmet værk anvendes halm fra markerne. Halmen presses sammen til store firkantede halmballer, som transporteres til varmeværket. På værket føres halmballerne ind i brændkammeret og afbrændes. På den måde produceres varmt vand til fjernvarmeforbrug. Asken eller slaggerne fra varmeproduktionen bliver til gødning på markerne = alt bruges!


   

  Varme_Bio - Kopi 

 • Kraftvarmeværket laver både el og varme

  Central kraftvarme

  40% af al fjernvarmen i Danmark er kraftvarme fra de helt store centrale kraftvarmeværker (se længere nede). Dem er der i alt 14 af på landsplan. De fleste er ejet af Ørsted, og måske har du set nogle af dem i landskabet, f.eks.: Studstrupværket nord for Århus, Skærbækværket ved Kolding Fjord eller Avedøreværket syd for København.

   

  AvedoereAvedøreværket fyrer med mange forskellige brændsler: Naturgas, olie, biomasse, halm og træpiller, i modsætning til mange af de andre store værker, der fortrinsvis fyrer med kul stadigvæk.  

  Avedøreværket er et af verdens mest energieffektive værker med en udnyttelsesgrad på 94% af energien.
  Varmen fra de store kraftvarmeværker sælges til de lokale fjernvarmeforsyninger i området.
     Fordele ved kraftvarme er:
  • Optimal udnyttelse af brændslerne
  • Brug af færre brændsler
  • Reduktion af CO2-udledning
  • Samproduktion af el og varme
   

  Decentral kraftvarme
  Den mest miljørigtige el- og varmeproduktion får vi fra det man kalder de decentrale kraftvarme-værker. 

 • Afbrænding af brændslet varmer vandet op, som bliver til damp. En del af dampen driver en turbine, der er forbundet med en generator, som producerer el. Resten af dampen ledes over i en varmeveksler, så temperaturen passer til den temperatur på fjernvarmevandet, som man gerne vil opnå. Dampen må helst ikke miste for meget varme. Fjernvarmen sendes ud til fjernvarmekunderne.
  Der skal bruges lidt mere brændsel for at få den samme mængde el, når der samtidig skal laves varme. Selv om der skal bruges lidt mere brændsel til at producere el, er kraftvarme en god ide.

   

  De decentrale kraftvarmeværker er meget mindre end de store centrale kraftvarmeværker. Selv om der er rigtig mange små decentrale kraftvarmeværker - i alt ca. 285, kan de kun producere varme til at dække 20% af det samlede fjernvarmebehov i Danmark. 

  Det typiske decentrale kraftvarmeværk fungerer som en almindelig forbrændingsmotor, nøjagtig som vi kender den fra en bil, der kører på benzin. Motoren på det decentrale kraftvarmeværk er selvfølgelig meget større. Der er ingen åben ild, og forbrændingen sker meget miljøvenligt. Varmen fra udstødningen, kølevandet og smøreolien overføres gennem varmevekslere til opvarmning af fjernvarmevandet.

   

  Værk med stor tankPå de decentrale værker er det behovet for varme, der bestemmer, hvor meget der produceres. 

   


   


   


   


   


   


   


   


   

   

 • Der er flere fordele ved at producere kraftvarme på de små decentrale kraftvarmeværker, fremfor på de store centrale kraftvarmeværker:


  • Samproduktion af el og varme
  • Økonomisk fornuftig drift

  • Centralt placeret, lokalt i byen
  • Mindre elforbrug. Når fjernvarmen sendes over store afstande, kræver det et stort elforbrug 
    for at pumpe vandet den lange vej
  • Mindre energitab. Jo længere fjernvarmevandet skal transporteres, jo mere varmeenergi går
     der tabt
  • Anvender mere miljøvenligt brændsel. De kan f.eks. anvende lokale miljøvenlige restprodukter
     som brændsel.

  Oprindeligt var de decentrale værker udelukkende varmeproducerende, mens de centrale værker udelukkende var elproducerende. Fordi der er store fordele i at lave el og varme samtidig, kan de fleste værker producere begge dele i dag. 

  el_infrastruktur_2019

  Kilde: Energistyrelsen 2019

   

 • Se filmen "Fjernvarmekonceptet".


  Her finder du en række animationer, der viser eksempler på, hvordan fjernvarmen i Danmark bliver produceret på forskellig vis.


  Kilder:
  ”denstoredanske.dk”
  ”Fjernvarme – et unikt koncept for effektiv fjernvarmeforsyning”
  ”Når god energi er inde i varmen”
  Undervisningsmateriale fra FIF Marketing
  Energistyrelsen
  Dansk Fjernvarme
  Vattenfall
  Ørsted
  Moellearkivet.dk

Danmark er verdens førende hvad angår viden om fjernvarme og kraftvarme.

 

Det første vandkraftværk blev bygget i 1879 ved Niagara Falls i USA, og energien herfra kunne i starten af 1940´erne dække ca. 33 % af landets samlede energiforbrug.

 

Danmark har kun få vand- kraftværker. Tangeværket er Danmarks største. I 1920’erne blev der produceret el til ¼ af Jylland. I dag dækker det ca. 2.500 boligers årlige el-forbrug.

vilduvilemere_banner.gif

main_bund.png