main_top.png
 • Fordele ved fjernvarme

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gifI Danmark er flere end 1,81 millioner boliger opvarmet med fjernvarme, og tallet vokser stadig. Det skyldes, at der er mange gode grunde til at vælge fjernvarme.

    

  De mest fremtrædende fordele ved fjernvarmen er:


  1. Fjernvarmen er generelt billigere

  Der er flere grunde til, at fjernvarmen ofte er billigere end andre opvarmningsformer.
   

  • Danmark er stort set selvforsynende med brændsler
   Vi har vores egne olie- og naturgasreserver i Nordsøen, og derudover anvender fjernvarmen  naturressourcer som træ fra de danske skove, halm fra lokale landmænd, solenergi fra solen og få steder vand fra undergrunden. Tidligere var vi afhængige af olie fra de arabiske lande. Når de reducerede deres produktion, steg prisen på olien - og dermed varmen - voldsomt. Det så vi bl.a. under oliekrisen i 1973-74.

   Stordrift giver god økonomi
   Fjernvarmeværker og kraftvarmeværker kan købe stort ind af brændsler, og det giver en mere fornuftig pris, end hvis hver husstand f.eks. skal købe olie eller træpiller til et individuelt fyr.

   Fjernvarmen udnytter energikilderne effektivt
   Et fælles fjernvarmeværk udnytter energikilderne langt mere effektivt end et individuelt varmeanlæg.


  Lokalt bliver prisen lavere, når flere tilslutter sig fjernvarmen. Det skyldes, at fjernvarmen har mange faste omkostninger til både anlæg og drift. Jo flere, der deler omkostningerne, jo billigere bliver det for den enkelte.


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

   

   

 • Prisen på fjernvarme er også generelt stabil

  Den stabile pris skyldes, at fjernvarmeværkerne ofte har en fast prisaftale med deres leverandører på brændsler. Derudover har fjernvarmeværkerne mulighed for at skifte til en anden energikilde, der økonomisk bedre kan svare sig på lang sigt.

  Prisen varierer fra værk til værk

  Det er det enkelte værk, der fastsætter prisen lokalt. Prisen afhænger blandt andet af brændselssammensætningen, og om værket har investeret i ny teknologi og anlæg. Værkerne kan ikke frit vælge brændsler - det er reguleret af staten og lovgivningen.
  Prisen er pålagt en del afgifter fra staten, og den bliver reguleret efter gældende lovgivning.

   

  radiatorgraf 2019

   

 • 2. Det er nemt og komfortabelt at have fjernvarme

  Hjemme i boligen fylder fjernvarmeanlægget meget lidt, og det kræver næsten ingen vedligeholdelse. Fjernvarmen giver også et godt og behageligt indeklima uden larm eller lugt, modsat for eksempel oliefyr og brændeovne. Fjernvarmen sviner heller ikke i stuen, som brændeovne gør.


  3. Der er ingen, der må tjene penge på den fælles varmeforsyning
  Danmark har en varmeforsyningslov, der beskytter forbrugeren. Loven fastslår, at fjernvarmeproduktionen skal ”hvile-i-sig-selv”. Det betyder, at fjernvarmeselskabet kun må opkræve en betaling, der dækker de udgifter, fjernvarmeselskabet har. Udgifterne omfatter blandt andet indkøb af brændsel, lønninger, ledningsnet og investeringer i ny teknologi. Fjernvarmeselskabet må altså ikke tjene på varmen.
   

  4. Fjernvarme er der altid

  Når man har fjernvarme, skal man ikke selv sørge for at fylde brændeovnen op, fylde træ i træpillefyret, eller få hældt olie i oliefyrstanken. Fjernvarmen er der altid, når man har brug for den.

  5. Fjernvarme er godt for miljøet
  Fjernvarmeværket producerer varme på en energieffektiv måde, der udnytter brændslet bedst muligt. Der findes flere typer værker: Et varmeværk producerer udelukkende varme. Og et kraftvarmeværk producerer både el og varme i samproduktion. De "gamle" kraftværker, der kun producerede el, eksisterer ikke længere.
  Samproduktion af varme og el   Varmeforsyning - tegning


   

 • Førhen havde Danmark mange små værker, der havde fokus på at producere billigst mulig varme til byens borgere. I dag er det også vigtigt at producere varmen på den måde, der udnytter ressourcerne bedst muligt og med så lille klima- og miljøbelastning som muligt. 

  I 2019 kom 52 % af fjernvarmen fra samproduktion med el. Derudover var der overskudsvarme fra industrien på 20 %. 28 % af al fjernvarme i Danmark blev i 2019 produceret på mindre varmeværker, der ikke producerer el. De mindre varmeværker har alligevel en yderst fornuftig varmeproduktion, da produktionen ofte er baseret på CO2-neutral biomasse.


   

  Forskellige brændsler

   

  6. Varmeværket kan bruge mange forskellige brændsler
  Nogle få fjernvarmeværker bruger stadig naturgas, der frigiver varme ved forbrændingen. Olie bruges udelukkende som reserve. Kul, olie og naturgas kaldes fossile

   

 • brændsler. Når vi brænder fossile brændsler af, udleder vi CO2. Danmark og alle lande i EU har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen. Mange kraftvarmeværker er ved at omstille til biomasse, og kun få bruger stadig kul (grøn omstilling). Fjernvarmeproduktionen er på landsplan 64 % grøn og baseret på vedvarende energikilder og biomasse.


  Regeringens mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det vil sikre, at vi lever op til EU´s mål om reduktion af drivhusgasser.

  På kraftvarmeværker og fjernvarmeværker udnytter man derfor i stigende grad grønne energikilder som sol, halm og flis. Ørsteds kraftvarmeværker har planer om at deres produktion skal være fossilfri i 2035.

  Nogle varmeværker og kraftvarmeværker udnytter også energi fra affaldsforbrænding, dvs. ved afbrænding af alt det organiske affald, som vi smider ud. 9 procent af fjernvarmen i Danmark kommer herfra. 

   

  Fjernvarmen var i 2020 62 % grøn. 
   

  Se filmen "Fjernvarmen i Danmark".


  Her finder du en række animationer, der viser eksempler på, hvordan fjernvarmen i Danmark bliver produceret på forskellig vis.


  Kilder
  ”denstoredanske.dk”
  ”Når god energi er inde i varmen” og ”Skolemateriale” udgivet af FIF Marketing
  ”Fjernvarme – fremtidens grønne varmeforsyning”
  Dansk Fjernvarme

Danmarks største halmfyrede kraftvarmeværk ligger i Lisbjerg v/Aarhus. Det bruger 670 ton halm i døgnet og 240.000 ton halm om året.

 

Hammel Fjernvarme anvender industri- og husholdningsaffald som det primære brændsel. For at forsyne deres 4.000 forbrugere med varme, bræn- des der 34.000 tons affald af om året - det svarer i gennem-snit til ca. 128 tons om dagen.

 

vilduvilemere_banner.gif

main_bund.png