main_top.png
 • Princippet i fjernvarmesystemet

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gifFør du mærker varmen i stuen derhjemme, er fjernvarmevandet blevet varmet op på fjernvarmeværket. Det er blevet ledt frem til dit hus gennem ledningsnettet. Og gennem radiatorer og varmtvandsanlæg bliver det til varme og varmt vand hos dig.
   

  Fjernvarmesystemet består af tre led
  1. Fjernvarmeværket producerer det varme
       vand.
  2. Ledningsnettet leder fjernvarmevandet ud til
        boligerne og tilbage igen.

  3. Radiatorer og varmtvandsanlæg sørger for, vi får varme og varmt vand i boligerne. 
   

  Fremløb 60-70 grader

  Rød ledning: Varmt vand fra anlæg til forbruger (fremløb)
  Blå ledning: Afkølet vand fra forbruger til anlæg (returløb)

   

  1. Fjernvarmeværket producerer det varme vand
  Når vi producerer fjernvarme, kan det i princippet ske på 3 typer energikilder: De fossile brændsler, de CO2-neutrale brændsler og de vedvarende energikilder.
   


   

 • Fjernvarmeværket er produktionsanlægget. Her fremstiller værket varme i form af varmt vand eller damp, og det sker ved at afbrænde brændsel. Mange af de mindre fjernvarmeværker producerer primært kun varme. Men de kan også producere el, når der er behov for det. Værkerne i de største byer er pr. definition kraftvarmeværker, hvor der altid produceres både el og varme.
   

  Brændslerne på fjernvarme- eller kraftvarmeværkerne er blandt andet kul, olie eller naturgas, der frigiver varme ved forbrændingen. Kul, olie og naturgas kaldes også fossile brændsler.

   

  Afbrænding af fossile brændsler udleder CO2. Danmark og alle lande i EU har forpligtet sig til at formindske CO2-udledningen. Derfor udnytter kraftvarmeværkerne og fjernvarmeværkerne i stigende grad andre mere miljørigtige energikilder, f.eks. halm og træflis. Disse brændsler kalder man CO2-neutrale brændsler. Det skyldes to forhold: De udleder ikke mere CO2, når vi brænder dem af, end de ville have gjort ved almindelig nedbrydning i naturen. Og de optager den samme mængde CO2, når de vokser op, som de frigiver ved forbrændingen.
   

  Man bruger også solvarme, vindenergi og geotermisk varme fra undergrunden til at fremstille varmt fjernvarmevand. Disse kilder kalder man vedvarende energikilder - de er CO2-frie og findes i uendelige mængder.
   

  Mange værker – både store og små – omlægger nu deres produktion til mere miljøvenlige brændselsformer (betegnes i dag som grøn omstilling). F.eks. har Ørsted i 2017 besluttet, at de fra 2023 ikke vil fyre med kul mere, men alene bruge biomasse.

  2. Vandets rejse til boligerne og tilbage

  Det varme vand har som regel en temperatur på 60-70 grader, når det kommer fra fjernvarmeværket ud til boligerne. Vandet bliver ledt gennem et system af rør, der ligger gravet ned i jorden. Dette system af rør kaldes ledningsnettet.

   

 • Ledningsnettet består af hovedledninger og stikledninger. Hovedledningerne fører fjernvarmevandet ud til kunderne og retur. En stikledning fører fjernvarmevandet fra hovedledningen hen til det enkelte hus, hvor der sidder to hovedhaner. Fra den ene hovedhane løber det opvarmede vand ind i huset. Fra den anden løber det afkølede vand retur til fjernvarmeværket.
   

  I boligerne bruges det varme vand til:
   

  1. Varme i radiatorerne.

  2. Opvarmning af brugsvandet i hanerne.

   

  Når fjernvarmevandet har varmet radiatorerne og det varme brugsvand op, løber det retur til fjernvarmeværket. Vandet er nu koldere, end da det kom ind i huset. Jo større forskel der er på fjernvarmevandets indløbstemperatur (fremløb) og udløbstemperatur (returløb) fra boligen, jo bedre. Det kalder man også afkøling af fjernvarmevandet. En god afkøling betyder, at fjernvarmeværket skal opvarme og pumpe mindre mængder vand ud til boligerne. Det effektiviserer varmeproduktionen og sparer brændsler, og dermed gavner det både økonomien og miljøet.
   

  Den aktuelle afkøling af fjernvarmevandet for hver enkelt bolig udregnes på denne måde:

  Forbrug af varmeenergi (MWh) x 860 /  Forbrug af fjernvarmevand (m3)
   

  Hvor god er jeres afkøling derhjemme?
  Hvis du har fjernvarme, kan du selv finde tallene hjemme på din årsopgørelse. Får du et resultat mellem 25 og 30, har I en rigtig god afkøling.
   

  Når vandet kommer retur til fjernvarmeværket, bliver det varmet op igen, sendt ud igen osv. Ved at genbruge returvandet sparer man vand og bruger energien fornuftigt. Det er godt for miljøet, og forbrugeren sparer samtidig penge.
   

 • God isolering sparer varmetab

  Når det varme vand løber i rør under jorden, kan det ikke undgås, at vandet taber noget af sin varme undervejs. For at mindske varmetabet er det vigtigt, at rørene (ledningsnettet) er isolerede. Det er en teknologi, der har udviklet sig meget gennem årene, og i dag bruger man fabriksfremstillede stålrør. Fra fabrikken er de isoleret med skum og beskyttet af en kappe, der normalt er af plastik.
   

  Hvis der går hul på en fjernvarmeledning, kan det dampe op gennem jorden, eller asfalten kan blive varm. Her er det vigtigt, at fjernvarmeværket får besked med det samme, så hullet kan repareres, eller ledningen kan udskiftes. Mange værker har også lækagesporing, så de kan overvåge ledningsnettet og hurtigt gribe ind, hvis der opstår lækager. Det sker dog sjældent.
   

  For at undgå vandspild og varmetab er det tilsvarende vigtigt, at de små rør hjemme i husene er velisolerede.

   

  3. Fjernvarmen i huset
  Varme i radiatorerne

  Når du skruer op for en radiator, bliver den varm og afgiver sin varme til luften i rummet. Hver radiator har en termostat, der helt automatisk regulerer varmen i de forskellige rum. Når termostaten står på trin 3, svarer det ca. til 20 grader.

   

  Radiatorerne kan blive varme på to måder:
  1. Fjernvarmevandet løber direkte via en varmtvandsbeholder igennem husets rør og radiatorer.

      Det kaldes et direkte anlæg.
  2. Fjernvarmeanlægget afgiver varmen til husets eget brugsvand via en varmeveksler.

      Det kaldes et indirekte anlæg. Fjernvarmevandet cirkulerer i varmeveksleren, og husets   
      brugsvand cirkulerer udenom, så det bliver varmet op. 

   

  Begge anlæg kræver en cirkulationspumpe, der sender varmt vand rundt i radiatorerne og/eller til slangerne til gulvvarmen.


   


   

 • Varmt vand i hanen

  Et hus får vand fra et vandværk, og vandet er koldt, når det kommer ind i huset. Brugsvandet bliver varmet op af fjernvarmevandet i en varmtvandsbeholder eller varmeveksler. Det er altså ikke fjernvarmevand, du bader i.
   

  Se filmen"Det tager kun en uge af få fjernvarme"

  Se filmen "Fjernvarmekonceptet".

   

  Her finder du en række animationer, der viser eksempler på, hvordan fjernvarmen i Danmark bliver produceret på forskellig vis.


  Kilder:
  ”denstoredanske.dk”
  ”Får du varme nok for dine penge?”, ”Fjernvarme – et unikt koncept for effektiv varmeforsyning” og ”Skolemateriale” udgivet af FIF Marketing
  DBDH

  Dansk Fjernvarme

I Danmark ligger der mere end 60.000 km fjernvarmerør gravet ned i jorden - de rummer ca. 1 milliard liter varmt vand.Hvis ledningerne bliver lagt i forlængelse af hinanden, kan de nå halvanden gang rundt om jorden.
 

Man regner med, at et ledningsnet til et fjernvarme- system som minimum har 50 års levetid.
 

1,81 mio. husstande i Danmark har fjernvarme. 

vilduvilemere_banner.gif

main_bund.png