main_top.png
 • Langt undervisningsforløb

  Langt undervisningsforløb, 12-14 lektioner
  Nedenfor følger et forslag til, hvordan det lange forløb kan gennemføres.


  Din forberedelse:
  • Læs undervisningsforløbet igennem. Forløbet består af introduktion (2 lektioner), par- eller
     gruppearbejde (ca. 7-8 lektioner), fremlæggelse og afslutning (ca. 3-4 lektioner).
  • Skim mål og fællesfaglige fokusområder for de tre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi.   
  • Sørg for, der er pc´ere med netadgang til rådighed til hver gruppe.
  • Orientér dig på hjemmesiden Fjernvarmeskolen.dk.
  • Skim de 10 grundtekster og opgavebeskrivelser igennem. Alle grundteksterne er ud fra lix-
     beregner vurderet til middelsvære, men længden af teksterne varierer fra opgave til opgave. 
  • Orientér dig kort om de tilhørende materialekasser. Materialekasserne har et meget fyldigt
     indhold. I kasserne skal grupperne finde billeder, illustrationer og informationer, de skal
     anvende til deres formidling via PowerPoint (eller interaktive tavlefil).
  • Hvis ikke eleverne har et tilstrækkeligt kendskab til at udarbejde en PowerPoint, der består
    af andet end tekst, kan du afsætte tid til en kort introduktion, f.eks. en lille øvelse vha.      
    dokumentet POWERPOINT, som findes i TIL ELEVEN.
  • Print start/slutopgave (se forslag i undervisningsforløbet, pkt. 7).
  • Forslag til gruppeinddeling: Vælg 10 tovholdere. Træk derefter lod i klassen om, hvem der skal
     i hvilken gruppe. Når du kender grupperne, kan du overveje fordelingen af opgaverne.
  • Forbered evt. mapper til de 10 grupper med opgavebeskrivelse og notepapir. Sæt opgavenum-
    mer på.
  • Beslut, hvor grupperne skal gemme deres PowerPoint, så præsentationen er tilgængelig for
    alle i gruppen og klar til fremlæggelsen.

 • • Inden forløbet sættes i gang på klassen, får eleverne til opgave at finde ud af, hvordan de 
    får varme og varmt vand derhjemme. De kan som hjemmeopgave evt. tage billeder med deres
    mobiltelefon/iPad eller optage en lille film om deres varmeanlæg. Brug så den første lektion til 
    en kort snak om dette på klassen. Billeder/film kan evt. sættes ind i en PowerPoint. Eventuelt
    kan eleverne medbringe en kopi af en varmeregning, faktura fra brændselskøb eller lignende -
    naturligvis efter accept fra forældre.

  • Eleverne kan samtidig få til opgave at undersøge, hvilken måleenhed deres varmeforbrug der-
    hjemme bliver målt i. Her kan de enten se på regningen eller varmemåleren.

    

  Undervisningsforløb
  Introduktion (2 lektioner)


  Fælles
  1. Introducer mundtligt hjemmeopgaven vedr. elevens egen varmekilde derhjemme. 

  2. Gennemgå tidsplan for hele undervisningsforløbet.

  3. Lad eleverne gå ind på Fjernvarmeskolen.dk.
  4. Vis introfilm – rapsang. Hvad handler sangen om?

  5. Vis hvor "Varmemesterspillet" ligger under SPIL. Det skal grupperne arbejde med efter
      startopgaven. Hvis der er tid til overs gå til "Test din fjernvarmeviden" under SPIL.

   

  Individuel opgave

  6. Udlever startopgave. Afsæt 15 minutter. Der vil være en del spørgsmål, eleverne ikke kan
      besvare. Fortæl, at de får den samme opgave igen som afslutning på forløbet. Her skal      
      eleverne gerne vise, at de har lært noget under forløbet. Saml opgaverne ind og gem dem
      til afslutningen.

  7. Inddel klassen i de 10 grupper. Der skal nu arbejdes parvis/gruppevis på pc´ere. Hvis
      der er færre end 20 elever i klassen, forslår vi, at en af følgende opgaver udgår: Opgave
      8, 9 eller 10.


   

 • Gruppearbejde
  8.    Lad eleverne gå ind på fjernvarmeskolen.dk
  9.    Lad eleverne spille "Varmemesterspillet" under SPIL. Er der ekstra tid: Prøv også "Victors  
         Valg
  " under SPIL.

  10. Fortæl, at der i de følgende lektioner skal arbejdes i de 10 mindre grupper. Gennemgå 
        tidsplanen igen. Vis, hvor man finder de 10 opgaver og den tilhørende materialekasse.       
        Opfordr også eleverne til at smugkigge på Fjernvarmeskolen.dk derhjemme. 

   

  Par-/gruppearbejde (7-8 lektioner)

  Fælles
  1. De 10 grupper sætter sig sammen. Udlever mappen med opgavebeskrivelsen.
  2. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk. Overvej, om grupperne skal følge med på egen pc.
  3. Vis, hvor grupperne skal gemme deres PowerPoint, så den er tilgængelig i forbindelse
      med fremlæggelsen.
  4. Gennemgå opgavebeskrivelsen. Tydeliggør for eleverne:
      - hvad gruppernes slutprodukt skal være: nemlig deres PowerPoint eller en interaktiv           
        tavlefil, hvad den SKAL indeholde, og hvad den KAN indeholde,

      - at informationer, illustrationer og billeder så vidt muligt skal findes i materialekassen.
        Kan man ikke finde det billede eller den illustration, gruppen vil bruge, kan du give tilladelse 
         til at søge på nettet, 

      - gennemgå arbejdsmåde samt forberedelse til fremlæggelsen,
      - aftal hvornår grupperne skal fremlægge deres præsentationer.
  5. Åbn POWERPOINT og vis, at her kan eleverne få hjælp til deres fremstilling af PowerPoint.
  6. Afslut med at fortælle, at gruppearbejdet begynder med, at GØR SÅDAN gennemgås
      punkt for punkt, og at eleverne SKAL afsætte tid til at orientere sig i materialekassen,         
      herunder hvordan de åbner billeder, illustrationer og dokumenter.
   

  Hvis der arbejdes koncentreret, vil hjemmearbejde sikkert kunne undgås.

 •  


  Fremlæggelse og afrunding (3-4 lektioner)

  1. Fremlæggelsen skal foregå gruppe for gruppe i nummereret rækkefølge. Mangler en gruppe 
      et eller flere medlemmer, fremlægges alligevel.
      Fortæl, at eleverne vil opleve, at der sandsynligvis er delelementer i fremlæggelsen, der 
      overlapper hinanden. Det er med vilje. Herved bliver væsentlige informationer belyst  
      på forskellige måder med det formål, at eleverne får en større og dybere forståelse af emnet.
  2. Efter fremlæggelserne: Overvej om præsentationer skal opbevares i den fælles klassemappe.
  3. Slutopgave udleveres og besvares enten: På klassen, afsæt 15 minutter eller som hjemme-
      opgave.

  4. Evaluer arbejdsprocessen. Hvad har eleverne lært ved at arbejde med                  
      fjernvarmeskolen.dk eller ved at høre de andre gruppers fremlæggelser. Afslut evt. med, 
      at eleverne ser introfilmen igen eller ved at de spiller varmemesterspillet igen.   

   

 

main_bund.png