main_top.png
 • Fælles fokusområder

  Fællesfaglige fokusområder for de tre naturfag samt mål for de enkelte fag 

   

  Det længerevarende flerfaglige undervisningsforløb:

  I det flerfaglige forløb opfyldes adskillige mål i de tre naturfag. Det flerfaglige forløb tilgodeser bl.a. læseplanernes krav om, at der skal gennemføres fællesfaglige undervisningsforløb for de tre fag.
   

  På 7. - 9. klassetrin skal der inddrages mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb, der kan styrke elevernes tilegnelse af naturfaglige kompetencer. Det kan ske mellem to eller alle tre naturfag, og forløbene skal tage udgangspunkt i fagenes kompetencemål og disse fællesfaglige fokusområder:
   

  -  Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

  -  Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

  -  Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

  -  Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren

  -  Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

  - Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår


  Fjernvarmeskolen.dk vil naturligvis især kunne indgå som en del af det fællesfaglige fokusområde: ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”, men forløbet vil også kunne anvendes i forhold til et eller flere af de øvrige fokusområder, fx i forhold til naturgrundlaget, udledning af stoffer til atmosfæren samt teknologis betydning. 

   

  Kort om at arbejde med de Fællesfaglige fokusområder

  Ideen er, at du som lærer sammen med eleverne formulere en overordnet problemstilling. På den måde opstilles et afgrænset antal arbejdsspørgsmål, og de vil ofte have enkeltfaglige synsvinkler.

  I Undervisningsvejledningerne for de tre naturfag finder du en model, der kan anvendes for at klarlægge, hvordan det flerfaglige forløb kan planlægges og afvikles. Se næste side.


    

 • Iscenesættelse af undervisningsforløb fælles for naturfagene med fokus på kompetencer


           Aktiviteter i biologi            Aktiviteter i fysik/kemi            Aktiviteter i geografi


       Fællesgørelse af erfaringer, forståelse og tegn på læring af naturfaglige kompetencer

   

  I et flerfagligt forløb er der naturligvis ikke noget i vejen for, at eleverne også arbejder rent fagligt i et eller flere af naturfagene, men ideelt ses tages der hensyn til fælles ting for samtlige fag. Kompetencemålene er jo de samme for alle tre fag.
   

  Afvikles forløbet i 7.- eller 8. klasse vil kravene selvfølgelig være mindre til fremlæggelse og forståelse end i 9. klasse.  Efter en kort introduktion og startopgave arbejder eleverne selvstændigt i mindre grupper af 2-3 med hver sin opgave. Grupperne formidler opnået viden ved en fremlæggelse for hinanden, hvorefter der afsluttes med slutopgave (den samme som startopgaven), som gerne skal afspejle en større og mere nuanceret viden om energi. 
   

  De fire overordnede kompetenceområder og mål for de tre naturfag er flg.: (Se her, hvilke opgavenumre, der vedrører de fire kompetenceområder)
   

  Undersøgelse
  Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser …
   

  Modellering
  Eleven kan anvende og udvikle naturfaglige modeller … 

   

  Perspektivering
  Eleven kan perspektivere faget til omver­denen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabe­lig erkendelse  … 
   

  Kommunikation

  Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med faget …

   

 • Og de konkrete færdigheds- og vidensmål følger så op på kompetencemålene og er dermed medvirkende til, at eleverne arbejder sig frem mod kompetencemålene i de enkelte fag.

   

  Det kan være færdigheds- og vidensmål som anført i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk opdelt efter fag. 

main_bund.png