main_top.png
 • Fordele ved fjernvarme

  Udskriv hovedteksten

  materialekasse.gifI Danmark er der flere end 1,7 millioner boliger, der bliver opvarmet med fjernvarme, og tallet vokser stadig. Det skyldes, at der er mange gode grunde til at vælge fjernvarme.

   

  Uden for Danmark er mange andre lande interesserede i den danske fjernvarmemodel. Imidlertid kræver fjernvarmen en stor investering i fjernvarmeværker og rør ud til brugerne, og det holder flere tilbage. I Danmark har vi haft viljen og muligheden for at investere i den nødvendige infrastruktur, og det ser vi også i lande som Finland og Sverige.


   Varmeinstallationer i DK 2017

  Kilde: Energistyrelsens Energistatistik 2015 

   

  De mest fremtrædende fordele ved fjernvarmen er:


   


   


   

  Jo flere boliger, der får fjernvarme, jo flere er der til at dele udgifterne, f.eks. til udskiftning, udvidelser og reparation af rørnettet samt kedler og brændere på varmeværket. Det er nemlig fællesskabet, der betaler de faste udgifter og de store investeringer.

   

   

 • 1. Fjernvarmen giver forbrugerne en god og stabil pris på varme

  Den stabile pris på varmen skyldes, at vi i Danmark stort set er selvforsynende med brændsler. Vi har vores egne olie- og naturgasreserver i Nordsøen, og derudover anvender fjernvarmen naturressourcer som træ fra de danske skove og halm fra lokale landmænd. Tidligere har vi været afhængige af olie fra de arabiske lande. Når de reducerede deres produktion, steg prisen på olien - og dermed varmen - voldsomt. Det så vi bl.a. under oliekrisen i 1973-74.
   

  Stordrift medvirker også til at stabilisere prisen. Fjernvarmeværket eller kraftvarmeværket kan købe stort ind af brændsler, og det giver en mere fornuftig pris, end hvis hver husstand f.eks. skal købe olie til oliefyret. Det er også en af grundene til, at fjernvarme generelt har en lavere varmepris end andre opvarmningskilder.

   

  radiatorgraf-2015-

   


   

 • 2. Det er nemt at have fjernvarme

  Hjemme i boligen fylder fjernvarmeanlægget meget lidt, og det kræver næsten ingen vedligeholdelse. Fjernvarmen giver også et godt indeklima uden larm eller lugt, modsat for eksempel oliefyr og brændeovne. Fjernvarmen sviner heller ikke i stuen, som brændeovne gør.


  3. Der er ingen, der må tjene penge på den fælles varmeforsyning
  Danmark har en varmeforsyningslov, der beskytter forbrugeren. Loven fastslår, at fjernvarmeproduktionen skal ”hvile-i-sig-selv”. Det betyder, at fjernvarmeselskabet kun må opkræve en betaling, der dækker de udgifter, fjernvarmeselskabet har. Udgifterne omfatter blandt andet indkøb af brændsel, lønninger, ledningsnet og investeringer i at afprøve ny teknologi. Fjernvarmeselskabet må altså ikke tjene på varmen.

  4. Fjernvarme er der altid uden afbrydelser.

  Når man har fjernvarme, skal man ikke selv sørge for at fylde brændeovnen op, fylde træ i træpillefyret, eller få hældt olie i oliefyrstanken. Fjernvarmen er der altid, når man har brug for den.

  5. Fjernvarme er godt for miljøet.
  Fjernvarmeværket producerer varme på en energieffektiv måde, der udnytter brændslet bedst muligt. Der findes flere typer værker: Et kraftværk producerer el. Et varmeværk producerer varme. Og et kraftvarmeværk producerer både el og varme, og det er langt det mest energieffektive. Et kraftvarmeværk udnytter over 90 procent af energien i brændslerne, mens et kraftværk kun udnytter ca. 40 procent.


  kraft_varme.jpg

   

 • Førhen havde Danmark mange små værker, der udelukkende producerede varme til byens borgere. I dag er det vigtigt at producere varmen på den måde, der udnytter ressourcerne bedst muligt og med så lille klima- og miljøbelastning som muligt. 

   

  I dag kommer 52 procent af fjernvarmen fra samproduktion med el. Derudover er der overskudsvarme fra industrien på 15,5 procent. 20 procent af al fjernvarme i Danmark bliver produceret på mindre varmeværker, der ikke producerer el. De mindre varmeværker har alligevel en yderst fornuftig varmeproduktion, da produktionen ofte er baseret på CO2-neutral biomasse.

   

  forskellige_brændsler_1.jpg

   

  6. Varmeværket kan bruge mange forskellige brændsler til at varme vandet op med
  Nogle fjernvarme- eller kraftvarmeværker bruger kul, olie eller naturgas, der frigiver varme ved forbrændingen. Kul, olie og naturgas kaldes også fossile brændsler. Når vi brænder fossile brændsler af, udleder vi CO2. Danmark og mange andre lande har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen.  

   

 • Den tidligere regering havde en målsætning om, at kul, olie og gas skulle udfases som brændsel i el- og varmeproduktion inden år 2050. 

   

  På kraftvarmeværker og fjernvarmeværker udnytter man derfor i stigende grad energikilder som f.eks. solvarme, halm og flis, der er CO2-neutrale. Disse energikilder kaldes også vedvarende energi.

  Nogle varmeværker og kraftvarmeværker udnytter også energi fra affaldsforbrænding, dvs. ved afbrænding af alt det organiske affald, som vi smider ud. 9 procent af fjernvarmen i Danmark kommer herfra. 


  Her finder du en række animationer, der viser eksempler på, hvordan fjernvarmen i Danmark bliver produceret på forskellig vis.


  Kilder
  ”denstoredanske.dk”
  ”Når god energi er inde i varmen”, ”Fjernvarmeindustrien 2008” og ”Skolemateriale” udgivet af FIF Marketing
  ”Fjernvarme – fremtidens grønne varmeforsyning”
  Dansk Fjernvarme

Danmarks største halmfyrede kraftvarmeværk ligger i Lisbjerg v/Aarhus. Det bruger 670 ton halm i døgnet og 240.000 ton halm om året.

 

Hammel Fjernvarme anvender industri- og husholdningsaffald som det primære brændsel. For at forsyne deres 4.000 forbrugere med varme, bræn- des der 34.000 tons affald af om året - det svarer i gennem-snit til ca. 128 tons om dagen.

 

vilduvilemere_banner.gif

main_bund.png